Wegbeschreibung


Krefeld:  
BAB 57

Abfahrt 13 Krefeld-Zentrum

aus Richtung Neuss:

1. Ampel rechts
2. Ampel ist schon der Bockumer Platz

aus Richtung Moers:

1. Ampel rechts Richtung Bockum/TÜV
bis 2. Ampel Richtung Bockum/TÜV
(2. Ampel = Bockumer Platz)